۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۸, شنبه

صورت اصلی مسئله، سرنگونی جمهوری اسلامی است!
این کفتارها همه شون از یک کرباسند، یکی از اون یکی ﺟﺎنی ﺗﺮ.
بهارِ واقعی ایران با سقوط این جانیان شروع میشود.
صورت اصلی مسئله، سرنگونی جمهوری اسلامی است.